قوانین و مقررات

 
شرایط حمل

محموله به وسیله‌ی کاراپست، کارمندان و عواملش که به طور کلی از این به بعد "کاراپست" خوانده می‌شود تحت شرایط مندرج در زیر تحویل گرفته خواهد شد.


۱. بارنامه

۱. ۱- برنامه کاراپست غیر قابل مذاکره است و حمل کننده تصدیق می‌کند که بارنامه به وسیله حمل کننده یا به وسیله کاراپست از جانب حمل کننده تنظیم شده است.

۱. ۲- مسئولیت کاراپست برای حمل محموله تحت برنامه پایان می یابد وقتی گیرنده دریافت محموله را با امضا بارنامه یا فرم تحویل تایید کرد.


۲. تعهدات و تاییدات حمل کننده

۱.۲- با ارائه مواد برای حمل توسط کاراپست، اینگونه تلقی می‌شود که حمل کننده با شرایط مندرج در اینجا موافق است.

۲. ۲- حمل کننده تضمین می‌کند که او مالک یا عامل مجاز مالک کالاهای ذکر شده در پایین برای حمل است و اینکه حمل کننده بدینوسیله شرایط کاراپست را برای خودش و یا به عنوان عامل برای و از جانب هر شخص دیگری که نفعی در این حمل و نقل دارد قبول می‌کند.

۲. ۳- حمل کننده تضمین می‌کند که هر قلم این حمل‌و‌نقل به درستی در این بارنامه توصیف می‌شود و شرایط قانون دفتر پست امارات متحده‌ی عربی و یا هر قانون دیگری طی اجرای این قرارداد را نقض نمی‌کند و کاراپست حمل آن را همانطور که تحت بخش ۱۲ در زیر مشخص شده است غیر قابل قبول اعلام نکرده است و اینکه محموله به درستی علامت‌گذاری و آدرس‌نویسی و بسته شده است تا حمل آن بدون خطر انجام شود.

۲. ۴- حمل کننده به تنهایی مسئول تمام هزینه‌ها و مخارج مربوط به حمل و هزینه‌های وارده یا برای بازگرداندن محموله به حمل کننده یا انبار کردن محموله منتظر برای چنین بازگشتی است.

۵.۲- حمل‌کننده شرایطی که محموله توسط کاراپست از نقطه‌ی تحویل تنها تا آدرس ذکر شده در این بارنامه حمل می‌شود را می‌پذیرد و در صورتی که مسیر محموله عوض شود/آدرس محموله تغییر کند/محموله عودت داده شود به هر دلیلی حمل کننده از پیش تمام مخارج درخواست شده به وسیله‌ی کاراپست برای چنین تغییر مسیر تغییر آدرس/عودتی را طبق برنامه‌ی عادی کاراپست پرداخت خواهد کرد. کاراپست چنین محموله هایی را در مقصد ذکر شده در بارنامه حداکثر به مدت ده روز از تاریخ حمل نگه خواهد داشت. پس از آن کاراپست حق نابود کردن محموله بدون اطلاع حمل کننده را دارد و حمل کننده غرامت کاراپست را در برابر هر ادعا یا مسئولیتی پرداخت خواهد کرد.

۶.۲- بسته‌بندی مواد تحویل داده شده برای حمل بر عهده‌ی حمل کننده است از جمله چیدن مواد داخل کانتینر فراهم شده توسط کاراپست اگر باشد، بدون قبول هیچ چیز دیگری طبق شرایط مندرج در اینجا.


۳. حق بازرسی محموله توسط کاراپست

۳. ۱- کاراپست حق اما نه الزام باز کردن و یا بازرسی محموله را دارد.

۳. ۲- کاراپست حق نپذیرفتن محموله ای که مطابق با شرایط این قراداد نیست بدون ایضاح دلیل را برای خود محفوظ می دارد.


۴. بیمه

۴. ۱- کاراپست هیچگونه بیمه‌ای ارائه نمی‌کند. در حالی که کاراپست تمام احتیاط‌های لازم برای حمل محموله‌ی حمل کننده را انجام می دهد، حمل کننده اگر مایل بود می‌تواند به هزینه ی خود محموله را بیمه کند.


۵. هر گونه عوارض مالیات یا بدهی

۱.۵- هر گونه عوارض یا مالیات یا بدهی وارده بر این محموله به وسیله‌ی گیرنده در زمان تحویل بار پرداخت خواهد شد. کاراپست حق تصرف هر محموله‌ای را تا زمان پرداخت کامل عوارض، مالیات و بدهی آن اگر وجود داشته باشد را برای خود محفوظ می‌داد.


۶. وزن قابل مطالبه

۱.۶ - قیمت هر محموله با توجه به وزن قابل مطالبه‌ی تعریف شده در اینجا و نه وزن واقعی قابل مطالبه است.وزن قابل مطالبه بالاتر از (الف) وزن واقعی گرد شده تا نیم کیلو و یک کیلو بعدی طبق طبقه‌بندی نرخ مورد توافق یا (ب) وزن حجم مشابه گرد شده مثل (الف) خواهد بود.

۶. ۲- وزن حجم محموله به کیلوگرم حجم مکعب ناخالص آن به سانتیمتر مکعب است یعنی طول در عرض در ارتفاع تقسیم بر ۶۰۰۰.


۷. حق تصرف کالاهای مورد حمل تا تادیه دیون

۱.۷- کاراپست حق تصرف کالاهای مورد حمل تا تادیه دیون در ازای تمام مخارج حمل و نقل رادارد. کاراپست می تواند کالاهای منتظر پرداخت هر میزان مبلغی برای خدمات ارائه شده توسط کاراپست تحت این قرارداد را تحویل ندهد.

۷. ۲- به علاوه اگر چنین مخارجی طی ۱۰ روز به کاراپست پرداخت نشد آن هنگام کاراپست می‌تواند کالاها را با قبول ریسک از طرف حمل‌کننده/گیرنده متخلف انبار کند.

۷. ۳- کاراپست حق فروش کالاها از طریق حراج عمومی، مناقصه، توافق خصوصی یا غیره و حتی نابود کردن کالاها بدون لطمه به دیگر مطالبات حقوقیش برای جبران هزینه‌ها و مخارجش را برای خود محفوظ می‌دارد اگر هزینه‌های اشاره شده در بالا به وسیله‌ی حمل‌کننده/گیرنده ظرف ده روز پرداخت نشد به استثنا اقلام محدود شده/ممنوع کالاها طبق بخش ۱۲ در اینجا.

۴.۷- کاراپست هیچ گونه کالای فاسد شدنی را حمل نمی‌کند. هر چند، اگر کالای فاسد شدنی وجود داشت، کاراپست این حق را دارد کالاها را فورا بدون اطلاع دادن دور بریزد یا بفروشد و حمل کننده غرامت کاراپست را در برابر تمام ادعاها، هزینه‌ها و مخارج وارده به کاراپست بخاطر وارد کردن کالاهای فاسد شدنی به شبکه‌ی کاراپست خواهد پرداخت.


۸. محدودیت‌های مسئولیت

۱.۸- بدون لطمه به بخش ۹و بخش ۱۰ مسئولیت کاراپست برای هر خسارت و یا هر صدمه‌ای به محموله (که شرایط باید شامل تمام اسناد یا بسته‌های تسلیم شده توسط کاراپست باشد) کمترین۵۰ دلار یا (ب) میزان خسارت‌ها یا صدمات به اسناد یا بسته‌ی یا واقعا متحمل شده یا (پ) ارزش واقعی بسته تعیین شده بدون توجه به کاربرد تجاری یا ارزش ویژه برای حمل کننده خواهد بود.

(۱) ارزش واقعی سند یا بسته تعیین خواهد شد به وسیله‌ی ارجاع به هزینه‌ی آماده‌سازی یا جایگزینی یا بازسازی ارزش در زمان یا مکان بارگیری اما تحت هیچ شرایطی بیش از ۵۰ دلار نخواهد شد.

(۲) ارزش واقعی بسته (که شرایط باید شامل هر قلمی از ارزش تجاری که حمل می شود طبق زیر باشد) معین خواهد شد به وسیله‌ی ارجاع به هزینه‌ی تعمیر یا جایگزینی، فروش مجدد یا ارزش منصفانه بازار که فراتر از هزینه اولیه قلم که توسط حمل‌کننده پرداخت شده است نباشد شامل و در ظرف محدوده‌ی کلی ۵۰ دلار.


۹. خسارات متعاقب غیر مشمول

۱.۹- کاراپست در هر شرایطی برای هر صدمه متعاقب یا خاص یا خسارات دیگر مستقیم و غیرمستقیم هر چه که باشد برخاسته از اینکه کاراپست تایید کرده باشد یا نباشد که چنین خساراتی ممکن است وارد آمده باشد، از جمله اما نه محدود به از دست دادن درآمد، منفعت، سود، کارکرد یا از دست دادن بازار مسئول نخواهد بود.


۱۰. دیون فرضی نشده

۱.۱۰- به ویژه کاراپست مسئول هیچ‌گونه خسارت یا صدمه به محموله یا تاخیر در بارگیری یا تحویل محموله نیست اگر دلیل آن موارد زیر باشد:

الف. بخاطر خواست خدا، بروز هر دلیلی خارج از کنترل کاراپست، یا خسارت یا صدمه بخاطر اعتصاب، شورش، ناآرامیهای سیاسی، آتش سوزی و تصادف وسیله ی حمل کننده ی کالاها.

ب. ایجاد شده به وسیله‌ی

(۱) عمل، قصور یا غفلت حمل کننده، گیرنده یا هر طرف مدعی دیگری ذینفع در محموله (از جمله نقض شرایط) یا هر شخص دیگری.

(۲) حاملین مانند شرکت‌های هواپیمایی یا خطوط هوایی که به هر دلیلی طبق برنامه زمان‌بندی عمل نکنند.

(۳) مقامات دولتی که وظایف رسمی بازرسی یا غیره‌ی خود را انجام می‌دهند.

(۴) ماهیت محموله که دارای نقایصی است که ویژگی ذاتی آن است.

(۵) صدمات الکتریکی یا مغناطیسی و یا خط خوردگی صدمات دیگر به تصاویر یا هر گونه علامتی.

۱۰. ۲- حمل کننده به کاراپست غرامت خواهد داد در برابر خسارت، صدمات، جرایم، اقدامات حقوقی و غیره که ممکن است به وسیله‌ی مقامات دولتی در عمل به وظایف رسمیشان اقامه شود.

۱۰. ۳- علی‌رغم آنچه در بالا گفته شد در حالی که کاراپست تمام تلاش خود برای تحویل درست محموله طبق فعالیت منظم خود انجام خواهد داد، کاراپست تحت هیچ شرایطی مسئول تاخیر در برداشتن محموله، حمل‌و‌نقل یا تحویل هر محموله‌ای صرف‌نظر از علت چنین تاخیری نخواهد بود.

۱۰. ۴- هیچ گونه مسئولیتی در قبال هر گونه خطا و یا غفلت در هر اطلاعات ارائه شده در مورد محموله ای حمل شده تحت بارنامه‌ی هوایی متصور نیست.


۱۱. ادعاها

۱.۱۱- هرگونه ادعایی باید توسط حمل‌کننده و به صورت مکتوب به نزدیکترین دفتر کاراپست به محل قبول محموله طی۳۰ روز از تاریخ چنین قبولی ارائه شود. فراتر از این محدوده‌ی زمانی هیچ‌گونه ادعایی پذیرفته نمی‌شود.

۲.۱۱- به هیچ گونه ادعای خسارت یا صدمه رسیدگی نخواهد شد تا وقتی که تمام هزینه ها پرداخت شده باشد. مبلغ هر گونه ادعایی از هرگونه مخارج حمل‌و‌نقل متعلق به کاراپست کاسته نخواهد شد.


۱۲. مواد غیر قابل پذیرش برای حمل

۱۲. ۱- "به جز در موارد توافق کتبی بین حمل‌کننده و کاراپست، کاراپست مواد فهرست شده در زیر را حمل نمی‌کند:

الف. غیر مجاز طبق قانون/مقررات/محدودیت‌های موجود و

ب. هر گونه اقلامی که توسط کاراپست محدود/ممنوع/خطرناک/غیر قانونی اعلام شده باشد، شامل گواهی سهام و فرم های امضا شده ی سهام خالی.

کاراپست مسئولیتی در قبال چنین محموله هایی را نمی پذیرد و حمل کننده باید غرامت کاراپست را در برابر تمام ادعاها، مخارج و هزینه های متحمل شده به وسیله ی کاراپست بخاطر چنین اقلام

محدود/ممنوع/خطرناک/غیر قانونی وارد شده به شبکه ی کاراپست از طریق حمل کننده را بپردازد.

۱۲. ۲- فهرست مفصلی مواد غیر قابل قبولی برای حمل در صورت درخواست در دسترس است.